Organisatie

Het museum wordt gedragen door twee stichtingen:

 • Katakombenstichting
  KVK nummer 41076610
  Het beheer van het museum berust bij de Katakombenstichting. De stichting is eigenaar van het gangenstelsel met de daarin aangebrachte replica’s van de catacomben uit Rome. De stichting heeft als doel het bevorderen van de studie der Christelijke Oudheid en het verbreiden van de kennis daaromtrent.
  Het bestuur van de stichting wordt ondersteund door drie externe adviseurs. Bij bestuursvergaderingen zijn op verzoek de adviseurs aanwezig.De Katakombenstichting heeft een culturele ANBI status. In het kader van de bijbehorende publicatie plicht, kunt u de volgende documenten downloaden:
  beleidsplan 2020-2024
  standaard formulier ANBI
  jaarrekening 2023Verdere relevante informatie is te vinden op deze pagina.
 • Stichting Museum Romeinse Katakomben
  KVK nummer 78224276
  De exploitatie van het museum berust bij Stichting Museum Romeinse Katakomben. Stichting Museum Romeinse Katakomben had tot 1 januari 2022 een culturele ANBI status. Relevante informatie hieromtrent is gepubliceerd op de website van de Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur. Deze is hier terug te lezen.
  De stichting heeft als doel de exploitatie van de reproductie van de Romeinse Katakomben te Valkenburg en het daaraan verbonden museum, alsmede de exploitatie van de bijbehorende bibliotheek, het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De dagelijkse organisatie is in handen van:

 • Office manager (betaalde professional);
 • Gastvrouwen/-heren (vrijwilligers);
 • Gidsen (vrijwilligers);
 • Externe specialisten voor projectmatige activiteiten waarvoor intern geen of te weinig kennis en kunde aanwezig is.

Het museum is een geregistreerd museum. Het museum onderschrijft de volgende codes en past deze ook toe:

 • Ethische Code;
 • Governance Code Cultuur;
 • Code Diversiteit & Inclusie;
 • Fair Practice Code.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Katakombenstichting, ontvangen een niet bovenmatig vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. daarnaast worden gemaakte onkosten vergoed.

De bestuursleden van de Stichting Museum Romeinse Katakomben ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden wel vergoed.

De betaalde professional is werkzaam voor Stichting Museum Romeinse Katakomben. De vrijwilligers, waar het museum voor een enorm deel afhankelijk van is, ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Rooster van aftreden

Op dit moment staat in de statuten van beide stichtingen geen maximum vermeld met betrekking tot het aantal maal dat een bestuurder direct herkiesbaar is.
Afwijkend van de statuten, maar in lijn met de Governance Code Cultuur, heeft het bestuur het onderstaande rooster van aftreden afgesproken. Hierbij wordt opgemerkt dat een zittingstermijn 4 jaar betreft en een bestuurslid alleen na de 1e zittingstermijn direct herkiesbaar is. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor nazaten van de familie Diepen, om continuïteit in de betrokkenheid van de familie bij de Katakomben te kunnen waarborgen. Zij blijven herkiesbaar in de Katakombenstichting zolang het aantal bestuursleden geleverd door de familie niet een absolute meerderheid in het bestuur vormt.

Vooralsnog geldt het schema:

Katakombenstiching.

Naam: Joris Diepen
Functie: voorzitter
Zittingstermijn: 2e
Datum aantreden: juli 2020
Datum herverkiezing: januari 2024

Naam: Bart Teeuwen
Functie: secretaris
Zittingstermijn: 2e
Datum aantreden: juli 2020
Datum herverkiezing: april 2024

Naam: Nicolette Zegwaart
Functie: penningmeester
Zittingstermijn: 1e
Datum aantreden: juli 2020
Datum herverkiezing: juli 2024

Naam: Sjoerd Diepen
Functie: algemeen bestuurslid
Zittingstermijn: 1e
Datum aantreden: juli 2020
Datum herverkiezing: oktober 2024

 

Stichting Museum Romeinse Katakomben

Naam: Ronald George
Functie: voorzitter
Zittingstermijn: 1e
Datum aantreden: juli 2022
Datum herverkiezing: juli 2026

Naam: Femke Buiter
Functie: secretaris / penningmeester
Zittingstermijn: 1e
Datum aantreden: juli 2022
Datum herverkiezing: april 2026

 

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Lees hier de disclaimer

Privacyverklaring

De Katakombenstichting, de organisatie die naar buiten treedt onder de naam Museum Romeinse Katakomben, kan persoonsgegevens over u verwerken. Lees hier de gehele privacyverklaring.

Contact

Plenkertstraat 55
6301 GL Valkenburg

info@romeinsekatakomben.nl
T. +31 (0)43 601 25 54

Social Media

 

 

Fotografie: © MRK